Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


régi iratok

/Az 1729-es perirat írásfelismerővel készült változata/

Anno 1729 Die 24. Novembris In Possessione Vecseklő et comitatui Neogradiensi existente habita nos infrascripti Judlium et Jurassor ejusdem Inclyti Comitatus Nogradiensis virtute Judiciarue Commissionist Perillustris ac Generosi Domini Georgy de Szent Ivány veluti Ordinary vice Comitis coties fati Inclyti Comitatus ad Instantiam Perillustris ac Generosi Domoni Stephani Gellen et reliquuorum Compossessorum et Dominorum Possessionis ejusdem Vecseklő in negotio revisio ne juxta infrascripta De eo utri puncta sequenta peregimus inquisitionem.

 

Oculata Revisio

Előszöris vittek bennünket a Czivadar kuttya felett való három határra, mellyeket mondottak Salgoi Zagyvai és Vecseklei hányot határoknak, mellyiknek egyike jól kitecző hányás volt a másika már nem annyira az harmadik pedigh csak allig teczett meg a mélyen ezen oculata alkalmasságával is kapával Széllyel el hanyt és fel vagott uj darab földek láczottak: ezen hányások körül vólt három fa mellynek a ketteje keresztel meg jegyezve és újítva is vólt az harmadika penig le vólt égve mind az által meg teczet valamenyire hogy keresztes vólt és azt is határ fának mondották lenni. Onnan mentünk egy keresztes csonka Bikfa mellé melly vagyon az kis Medvesben az Zagyvai Gyalog út mellett /: az hol az mostani villongó vagyon és kezdődik :/ mind az élen a két kő hányásra a melly élen ezen kő hányásokig sok régi keresztes és Jegyes Határ fákat mutattak mellyek közül némellyek le vótak égve és meg aszalva. Ezen két kő hányástól hasonlóképpen mind az Élen /: a mellyre is sok régi keresztes Határfák vannak :/ vittek bennünköt az Halgató orromra, és onnan a Bánkút felibe az hol is mondották hogy három Határ ütközik öszve: ugy mint Zagyvai Tajti és Vecseklei melly felül irt Határokat előttünk hitek után eszerint vallották lenni ez alább meg irt Fatensek.

De – eo – Utrum.

1 Tudjaé bizonyosan a vagy hallottaé a Tanú le tett hiti szerint vallya meg a Czivadar kuttya felett hány határ hányást vagy keresztes fát tud lenni és azon jelek micsoda Hellységeknek Határai?

2. Azon Czivadar kuttya felett való három határoktúl merre tudja a Vecseklei határt lenni igazé hogy onnan viszen egy jegyes csonka Bikfára melly vagyon a kis Medvesben a Zagyvai Gyalog út mellett az honnan mind az élen viszen el az hányot két kő határra mellynek egyike Zagyvai, másika Vecseklei és azon kő hányásokig tudé jeleket és keresztes fákat?

3. Tudjaé bizonyosan hogy a két kő hanyastúl is mind az Élen viszen el a Vecseklei Határ az Halgató orromra a mellyre is hasonlok éppen sok régi keresztes fák vannak és onnan megyen a Bánk kút feliben az hol is öszve ütközik a Zagyvai Tajti és Vecseklei Határ?

4. Tudjae bizonyosan hogy az nevezett két kő hányás igaz határ légyen és emlékezetire ott vólt e mindenkor azon kő hányás és hány esztendeje lehet miolta ezen határokon a Zagyvaiak villongani kezdettek melly felé esik azon darab és az előtt az Vecsekleiek élték é Szabadossan a meg nevezett Határokig az erdőtt.
 

Primus Testis Stephanus Bartos alias Kondás in Possessione Lapujtő et Comitatu Neogradiensi commorans Subditus „(Sen)?” Perillustris Domini Stephani Mocsáry vinicola Annorum circites 40 Juratus examinatus fassus est ad 1mum et reliqua. Ezen Fatens vallya hogy ennek előtte circiter 26 esztendőkkel Zagyván kondáskodott mint egy két esztendeig vallya hogy a mint az oculatában való jelek mellett mentünk az Elen azon jelekig és nem tovább szabadon örzötte az Zagyvai Sertéseket és mind a Bikk széleken jártatta őket azon két kőhányást penig latta é valaha ugy mint tegnap, nem emlékezik reá; hanem azt tudja hogy a Bank kút felett való hajlásban őrzötte a sertéseket caterum nihil.
 

Secundus Testis Stephanus Pál in Possessione Oh Bást commorans Subditus Perillustris ac Generosi Domini Pauli de Ráda Annorum circiter 60 Juratus Examinatus Fassus est ad 1mum. Ezen Fatens vallya hogy az előtt circiter 40 esztendővel Zagyván Salgon és Vecseklőn is szolgált kondáskodván de mindenkor ugy hallotta hogy az Czivadar kúttya felett három határ légyen mellynek egyiket Salgóinak, másikat Zagyvainak az harmadikát penigh mellyet el kapáltak Vecsekleinek mondották de miolta ember kort ért ezt mindenkor pörösnek hallotta egész a Gyalog uton kívül ad „(2dum)? et (3uim)?” Azt bizonyosan tudja hogy mind az el hasittya az Zagyvai és Vecseklei határt és mind az éleken viszen el az halgató oromra kit nyalakodonak is neveztek és azon keresztesfák akkor is meg voltak az előtt Száz vagy más fél száz esztendőkkel is, onnan a Bánk kút feliben az hol az Tajti Zagyvai és Vacseklei határ öszve szögellik ad 4 cum .nem eemlékezik reá, hogy valaha azon kő hányást látta volna noha talán ülhetett is rajta mert akkor csak az éleken való jegyes fákat tartották Határnak a melly éleket mintegy húsz esztendeje lehet hogy villongónak tettek a Zagyvaiak a mellyek mind erre hajolnak vecseklő felé s majd nagyobb darabját el foglalták a Zagyvaiak az hol az Vecsekleiek mindenkor szabadossan örzötték az magok marháit és azt is vallya hogy ugy sem féltette azokon az éleken az Vecseklei sertéseket mintha a Gazdája ollyában lettek volna.

Tertius Testis Adalbertus Nagy ejusdem et ibidem commorans Subditus Annorum circiter 60 Juratus examinatus fassus est ad 1mum et reliqua Ezen Fatens egyebet nem tud, hanem a midőn vagy vármegyére vagy úr dolgára együtt ment a Vecsekleiekkel a Zagyvai Gyalog uton Muttatták a Fatensnek a Csonka Bikfát mondván ezeken az éleken viszen el ami határunk

Quartus Testis Paulus Mede in Possessione Egyházas Bást et Comitatu Gömöriensi Commorans Subditus Generosi Domini Volfangi Mariasi Annorum circiter 53 Juratus Examinatus fassus est ad 1mum et reliqua. Ezen Tanú vallya hogy kondáskodván az Zagyvai Martzy nevű kondással együtt sokszor őrzött a Czivadar kúttya felett és mindenkor három határt tud ott lenni másoktul is ugy hallotta és onnan a Csonka Bikfátul a mint a régi száz vagy kétszáz esztendős keresztes Fák vannak az éleken és Bikk szélen /:kit Vecseklei Rónyának is hívnak:/ a két kő hányásig szabadon őrzött a Zagyvai Kondás pedig a kő hányáson belől nem mert őrzeni onnan az halgatóra és Bankkút felire az hol az Zagyvai Tajti és Vecsklei határ öszve ütközik mindenkor mint Vecseklei igaz határon szabadonőrzött a két kő hányást is gyermekségetül fogvást mindenkor ott tugya lenni és soha az előtt azok az élek villongóban nem vóltak hanem miolta a kurucz feltámadt az ólta kezdették az Zagyvaiak foglalni és hogy Zagyvai Földi Mihókot hallotta hogy jegyezgette volna a vőlgyben Vecseklő felől a Fákat.

Quintus testis Stephanus Mede ibidem et in eodem Comitatu Gömöriensi Commorans ejusdem que Domoni Spanus Annorum circiter 50 Juratus examinatus fassus est ad 1num et reliqua. Vallya hogy az említett Czivadar kúttya felett való három határokat hallotta de azt az Csonka Bikkfán a kis Medvesben gyermekségetül fogvást pörösnek hallotta lenni a Csonka Bikfátul penig az éleken a két kő hányásra és onnan az halgatóra és Bánkút felire tudja bizonyosan lenni a Vecseklei határt az hol negyvenszer is meg fordúlt életiben és a két kő hányást mióta emlékezik mindenkor ott tudja s vallya lenni és soha villongóban nem voltak azok az élek hanem a mikor Csajági Bakóházán feküdött a kuruczokkal akkor őszszel hallotta hogy az Zagyvaiak foglalni kezdették és harmadát a Biknek /: a mellyet az előtt Vecsekleiek szabadon éltek:/ ugyan Vecseklő felől el foglalták.

Sextus Testis Gregorius Mede ibidem et in eodem Comitatu Commorans Ejusdem que Domoni Mariasi Subditus Annorum circiter 60 Juratus examinatus fassus est ad 1 num et reliqua. Ezen Fatens vallya hogy circiter 5 esztendőkig szolgált Zagyván ökörész és kondás lévén magoktúl az Zagyvai öreg pásztoroktúl hallotta /?s maga is sokszor vólt ottan:/ hogy a Czivadar kuttya felett való három hányás és három keresztes fa Zagyvai Salgói és Vecseklei határ légyen és azon belől nemis mert őrzeni azt is tudja hogy a melly harmadik fa mostan le van égve ép makk termő és keresztes fa vólt, mellynek alatta sokszor vólt a Fatens és onnan a kis Medvesre a Csonka Bikkfára mutatták hogy vinne /: de ezt akkor is peresnek tartották:/ ezen Bikkfátul penig az éleket és kő hányásokat ugy az Halgatós és Bank kút felit mondották és tartották Zagyvai és Vecseklei határoknak a mint a régi keresztes fák mutattyák a kő hányást mikor Zagyvára ment Szolgálni már akkor is ott látta és az öreg Pásztorok is azt mondották néki hogy ők is mindenkor ott láttak azon kő hányásokat és ezen jeleken belől nem őrzöttek a Zagyvaiak, az Vecsekleiek penig ugy álták mint ha Falujokban lett vólna, arra is jól emlékezik egyszer a midőn Földi Benczénél szolgált ezen Gazdája a Bikk szélben egy Tölgy fát vágott le köpünek az határon belől mint egy 30 lépésnyire Vecseklő felől midőn ott a Fatens nagyon kiáltott vólna az ökröt hajtván a Gazdája meg riasztotta mondván: ne zajogj bestekarafia ha meg hallják a Vecsekleiek be hajtanak mind szekerestül, vallya azt is, hogy miolta a kurucz Bakó házára jött azolta kezdették foglalni a Zagyvaiak a Vecseklei Erdőt és az előtt soha sem kergették.

Septimus Testis Mathias Basti in Professione Tajti et Inclyto Comitatu Gömöriensi commorans Subditus Perillustris ac Generosi Domini Sigismundi Török de Szendrő Annorum circiter 39. Juratus examinatus fassor est ad 1 num et reliqua. Ezen Fatens egyebet nem tud hanem hogy hallotta másoktúl hogy azon Czivadar kuttya felet három határ légyen és hogy azokon az éleken sokszor vadászott s látta a régi jeleket és a kő hányást is mindenkor ott tudja lenni és a több vadászó Társok mondották az Fatensnek ez az Vecseklei igaz határ és hogy látta a völgyben lévő uj faragás kereszteket is mellyek esztendőnkint csak imitt amot és csak kúrucz világtúl fogvást hallotta hogy kergetni kezdették a Zagyvaiak.

Octavus Testis Matthaus Nagy Ibidem et in eodem Comitatu Commorans Subditus Generosi Domini Gregory Cseh Annorum circiter 54 Juratus examinatus fassus est as 1 num et reliqua. Semmi egyebet más hallomásánál nemtud hanem azt hallotta a Vecseklei igaz határ az éleken viszen el a mellyre a keresztes Fák vannak és nem régen esett hogy Zagyvaiak ezen határokon belől esztendőnkint mind bellyebb jőnek az Vecseklei határban holott az előtt a keresztes határokig bátran és szabadossan őrzötték és azokon az éleken semmi pörös nem vólt, hanem a kis Medvesen hallotta hogy pörösödtek.

Nonus Testis Lucas Básti ibidem et in eodem Inclyto Comitatu Commorans Subditus Perillustris ac Generosi Domoni Sigismundi Török de Szendrő Annorum circiter 64. Juratus examinatus fassus est ad 1mum et reliqua. Egyebet nem tud, hanem hogy a Czivadar kúttya tája a kis Medves pörös vólt de az élek a mellyre a keresztes fák vannak a kő hányásra halgatóra és Bánk kút felire igaz Vecseklei határ légyen azt jól tudja és van negyven esztendeje hogy ott őrzélt s akkor is azon jeleket ugy tudja lenni és azon két kő hányás is, szinte ollyan réginek és mohosnak teczett mint most és soha azokon az éleken a Zagyvaiak nem háborgatták a Vecsekleieket, ha nem mióta a kurucz itt fekütt azóta kezdették az éleken belől foglalni bellyebb bellyebb a Vecseklei Határt.

Decimus Testis Joannes Toth ibidem commorans Subditus Generosi Domoni Stephani Kosannorum circiter 40 Juratus examinatus fassus est ad 1 mum et reliqua. Tudja hogy a Czivadar kuttya felett valo darab a csonka Bikkfáig pörös vólt; de azontúl Szabadon őrzött a Fatens mint Vecseklei határon mellyet az után kezdettek pörösnek tenni a Zagyvaiak miólta a kurucz Bakó házán feküdött és midőn egyszer a Sertéseivel annak utána a Csonka fához ment volna bízván, hogy mint az előtt Szabadon őrizheti a tájon a sertéseket a Zagyvaiak be kapták és meg is bitangolták a Bank kút felit penig csak az idén foglalták el a Zagyvaiak a mint hogy a Fatens az új kereszteket is látta mint azon új faragást a két kő hányást is mindenkor ott tudja lenni s ugy látta, ollyan mohosan mint most.

Undecimus Testis Gregorius Rúgó ibidem commorans Subditus Relicta Domina Georgy Literati Annorum circiter 70. Juratus examinatus fassus est ad 1 mum et reliqua. a Czivadar kuttyát és kis Medvest mindenkor pörösnek hallotta lenni de az Eleken belől a mint már a Zagyvaiak el foglalták soha más határ nem vólt az Vecsekleinél és nem is kergették a Zagyvaiak; hanem a Vecsekleiek mind Tulajdon határokat az élig Szabadon élték a kő hányást is gyermekségétől fogvást hallotta de nem latta hanem most az oculata alkalmatosságával és csak a kúrucz világtól fogvást kezdették háborgatni a Vecsekleieket azon darab Bikben melly egészen Vecseklő felé hajúl a Zagyvaiak a mellyen az előtt soha sem pörösködtek hanem békével élték az Vecsekleiek.

Duodecimus Testis Gregorius Mag In Possessione Hidegkút Comitatuque Neogradiensi commorans Subditus Perilustris ac Generosi Domini Pauli de Rada Annorum circiter 62 Juratus examinatus fassus est ad 1 mum et reliqua. Ezen Fatens vallya hogy a Czivadar kuttya felett való határokon Soha sem vólt hanem az oculata alkalmatosságával és hallotta hogy azon darab mindenkor pörös volt azontúl penig mindenüt az Éleken tudgya és hallotta tenni a Vecseklei határt a mely része Vecseklő felé hajol az odavaló határ, a tulsó penig Zagyvai és azokon az éleken való kereszteket Gyermekségetűl fogvást ugy tudja lenni a kő hányást is régen hallotta hogy vólna, de rajta ugy még nem vólt mint tegnap holott eleget vadászott szellyel a táján de nem observálta; azokat az éleket pedig mindenkor Szabadossan élték mint igaz határokat az Vecsekleiek és soha senki sem háborgatta őket, hanem most nem régen hallya hogy a Zagyvaiak kezdették foglalni és a Vecsekleieket kergetni és hogy annyira be jöttek már a Zagyvaiak hogy amint kezdették, és azt magokénak foglalták az Vecseklei ortványokig is be jöhetnek.

Decimus Tertius Testis Franciscus Mag ibidem comorans Subditus Relicta Domina condam Francisci Fay Annorum circiter 47 Juratus examinatus fassus est ad 1mum et reliqua. Ezen Fatens ez előtt circiter harminchat Esztendővel Zagyván szolgálván Lakatos Mátyásnál vallya hogy őtet a Gazdája ki vitte mondván néki Fiacskám te nem tudsz ugy reá vigyázni az három határokra hanem ezekre a Faragott Fákra vigyázz az Éleken el, s azon belől ne meny a minthogy az Fatens azon belől soha nem is ment őrzeni, noha elég Makk vólt és akkor magokénak azon éleket nem is tartották a Zagyvaiak hanem azóta fogták pörösnek a kő hányástúl penigh azt mondotta a Gazdája hogy arra reá akad a minthogy meg vóltak akkor is és Szinte ollyan mohos vólt mint most A Gazdája volt hetven esztendős öreg szakallos ember s az mutogatta és mondotta néki ezen Jeleket és nem is tarotta azokon belől az Zagyvai határt.

Decimus Quartus Testis Ladislaus Mag ibidem commorans Subditus Perillustris et Generosi Domini Pauli de Rada annorum circiter 54 Juratus examinatus fassus est ad 1mum et reliqua Ezen Fatens vallya hogy a Czivadar kúttya felett való három határnál sohasem vólt és hallotta hogy az pörös vólt de azt tudja hogy azontúl az éleken a midőn Miklavicz Uram birta Vecseklőt az eő kegyelme sertésit mindenüt szabadon őrzötték és ugyan ott is teleltek egyszer a Bikben az hol sokszor vólt s beszéllett a kondásával is kit Bozó Istvánnak hivtak de senki nem kergette őket és az kondas sem emlegette hogy az Zagyvaiak háborgatnák hanem békével őrzötték a Vecsekleiek magok marhájokat a tajon és csak most nem régen hallotta a Fatens hogy a Bikket a melly Vecseklő felől van, belől a Faragott Fákon a Zagyvaiak meg pörösitették.

Decimus Quintus Testis Stephanus Varga ibidem commorans et ejusdem Domini Subditus Annorum circiter 37. Juratus examinatus fassus est ad 1mum et reliqua Vallya hogy a Czivadar kuttya felet való Határok iránt semmit sem tud hanem magoktúl az vecsekleiektűl hallotta hogy ott három határ légyen mellynek egyike üvék vólna; de ezt az kis Medvest mindenkor pörösnek hallotta, hanem azontúl az éleken miúlta aszit tudja mindenkor igaz Vecseklei határnak hallotta és tudja lenni és a Természet is oda mutattya a mellyet szabadossan éltek a Vecsekleeiek és senki őket azokon az éleken nem háborgatta henem nem régen kezdették a Zagyvaiakkal egymást hajtogatni. Vallya azt is hogy az éleken belől való faragásoknak a micsoda Bikket foglaltak és pörösitettek meg a Zagyvaiak a mint hallya és tudja meg hizhatik circiter 150 sertés rajta.

Decimus Sextus Testis Michaël Bóka in Possessione Czered Commorans Subditus Perillustris ac Generosi Domini Pauli de Ráda annorum circiter 50 Juratus examinatus fassus est ad 1mum et reliqua. Ezen Fatens soha sem járta azon határokat hanem tavalyrúl mutogatták nékie és másoktúl hallotta hogy a vecseklei határ mind az éleken viszen el és nem is hallotta hogy az irant pörösödtek vólna az előtt hanem csak nem régen hallya hogy hajtogattyák egy mást a Zagyvaiak a Vecsekleiekkel.

Decimus Septimus Testis Gregorius Nagy ibidem commorans Subditus Relicta Domina condam Francisci Faÿ annorum circiter 50 Juratus examinatus fassus est ad 1mum et reliqua Ezen Fatens ez előtt husz ezstendővel Vecseklőn szolgálván tudja hogy a kis Medves pörös vólt de azontúl az éleken Belől soha, szót sem tett az Zagyvai ember hogy övék vólna hanem szabadossan járt és őrzött ott az Fatens mint igaz Vecseklei Határon egyész a Bank kút feleig és csak az ólta kezdették az Zagyvaiak pörösiteni és hatalmassúl foglalni mióta az Fatens a szolgálatbúl haza ment; mert addig mindenkor szabadon éltek a Vecsekleiek az erdőt egész az élekenvaló Faragásókig.

Superqua prazzio modo per nos peracta oculata Revisione adeoque Testium coram nobis personaliter Statutorum caliterque ut Supra examinatorum Fassionibus prasentes nostras propriis Singraphis et Sigillis roboratas ejusdem Domini Instantis et reliquorum Dominorum compossessorum Superius contentorum futura jurium pro cautela necessarias authentice duximus esse extradandas et concedendas Literas Testimoniales. Actum Anno Mense die et Loco Supra Specificatis.

Franciscus Podfiarszky Ante Inclyti Comitatios Judex Nobilium (L S)

Joannes Darvas de Nagyréth ejusdem J.Comitatus Jurassor (L.S)

NML

IV-11 (SEDRIA)/l (befejezett perek)

Fase 50 2005/1773


 


Nemtelenek összeírása a füleki járásban (levéltári adatok alapján)
Zagyvarónai összeírások Összesenből zárójelben Róna + Szőrös-pszt-i adatok 
                            1830      1831*      1832      1840      1841       1848
Házak               65(10)          73            72     96(24)         72       72(24)
Háznépek 85(15) 90 89 89(46) 89(0+5) 89(46+5)
Aférfiakosztályozatja 286(73) 494(1+26) 310(1+19) 381(106) 296(+20) 198(106+7)
Tisztviselők és előbbkelők - 3 2 3(3) - 1(1)
Polgárok és kézművesek 4 3(1) 2(1) 7(4) 4(0+1) 9(9)
Nemesek Szolgái 12 28?(0+10) 30(0+8) 40(16) 32(0+8) 13(5+3)
Parasztok 82(27) 268? 56? 78(22) 56 67(17)
Minden rendű zsell,lakók,kertészek22(4) 32 30 24(12) 12 19(14)
Fiú gyermekek 166(42) 160(0+16) 190(0+11) 229(49) 192(0+11)179(60+4)
Asszonyi nembéliek átaljában243(69) 210(+21) 315(+14) 284(116) 256(+13) 155(106+7)
Az előre bocsájtottak száma456(142) 449(+48) 606(+34) 559(222) 562(+33)333(218+14)
A fent mondott férfiakból
Vallástétel szerint vannak355(142) 266(0+27) 311(0+20) 381(106) 296(15+20)295(112+7)
Katolikusok 355(142) 266(0+27) 311(0+20) 298(37) 280(0+20) 283(100+7)
Ágostai vallásúak - - - 82(69) 15 12(12)
feleségesek 18-40 év - - - 1 1 -
Koruk szerint 282(71) 266(27) 311(20) 281(106) 296(19+20) 295(112+7)
1-17 év 136(44) 132(0+12) 149(0+13) 155(36) 132(0+12) 121(41+2)
feleségesek 18-40 év 77(16) 90(0+10) 90(0+4) 93(23) 71(0+4) 102(40+3)
nőtlenek és özvegyek 8 6(0+4) 12 36(20) 19 22(12+2)
40 év felettiek 61(11) 38(0+1) 60(0+3) 97(27) 74(0+4) 50(19)
Távollevők az ország kebelében1 - - - -
külföldön - - - 2 - -
Kiszolgált kapitulánsok
Feleségesek 3(2) - - - - -
Nőtlenek - - - 1(1) - 1
Gyarapodás Születtek - - - 53(19) 37(0+2) 21(6+1)
Beköltözködtek - - - - - -
Kevesedés Meghaltak - - - 43(12) 32(0+1) 52(14+1)
Kiköltözködtek - - - - - -
Észrevételek
Feleségesek 36(7) - - 121(41) 88(0+2) -
Nőtlenek 4 - - 12(4) 13 -
Özvegyek 6(1) - - 2(1) - -
*NB… - - - - - 110(45+1)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 Nógrád vármegye népoktatásának története
Dr. Pacséri Károly kiadás: 1900

Részlet

262. Zagyva-Róna

A község összes lakóinak száma: 3055
ezek közül : anyanyelv szerint 1895 magyar, 255 német, 689 tót, 132 vend, 64 egyéb.
vallás szerint: 2814 róm.kat., 23 görög kat., 1 görög keleti, 157 ág.ev., 22 református,
18 izraelita
A tankötelesek összes száma: 625
ezek közül : 477 mindennapi,148 ismétlő.
A tankötelesek közül iskolába járt: 467 mindennapi és 145 ismétlő.

A községhez tartozik Inászó és Róna-Bányatelep. A községben van egy római kat. elemi iskola egy tanteremmel és egy tanítóval. Inászó- és Róna-bányatelepeken pedig egy-egy társulati elemi iskola, amott 4 tanteremmel, emitt egy tanteremmel és egy tanítóval.

A községi római kat. elemi iskola 1860-ig egy, a tanítói lakásból nyíló kis szobából állott, 1860-ban azonban külön építettek egy-egy tanteremmel bíró kis iskolaházat, mely idővel kicsinek bizonyult s így épült 1887-ben egy nagyobb iskolaház egy tanteremmel. A tannyelv magyar. Az iskola jelenlegi tanítója Szabó Ábel.
A tankötelesek 10 évi átlagos száma 85, az ismétlőké 30.
(Az 1907/1908 évi előmeneteli és mulasztási napló szerint a tanító Kozákovics Ede?)

Inászó bányatelep társulati elemi iskolája a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvény Társulat tulajdon. Az iskola 1873 október 1-én nyílt meg egy tanteremmel, melynek vezetésére Perné Ferenc, a salgótarjáni telepen működő tanító neveztetett ki. A telep folyton fejlődvén az iskolás gyermekek száma is évről-évre szaporodott annyira, hogy az igazgatóság jónak látta az 1879-80 tanév elejére a második tanterem felállítását. A folytonos fejlődés következtében a bányaigazgatóság az 1890 év szeptember 1-én megnyitotta a harmadik tantermet.
Az iskolát teljesen a bányatársulat tartja fenn, fölszereléssel ő látja el, a tanítókat ő fizeti, s azonkívül az árvákat és nyugdíjasok gyermekeit ingyen tanszerekkel látja el, sőt az árva gyermekek részére minden évben téli ruháról gondoskodik. Az 1896. évben a kor kívánalmainak teljesen megfelelő iskolaépületet emeltetett 20000 korona költséggel. Megemlítendő még, hogy a bányaigazgatóság a leánygyermekek kézimunka tanításáról is gondoskodik.
Az iskola jelenlegi tanítói: Koháry János igazgató-tanító s a Nógrád vármegyei általános tanítóegyesület elnöke, Pászty László, Karvajszky István és Bender Károly, mindnyálan oklevelesek s az országos tanítói nyugdíjintézet tagjai. Ez iskolánál működnek még: Komlóssy Mihály róm.kat és Ruttkkay Sándor ág.ev. hitoktatók, továbbá Koháry Jánosné, Pászty Lászlóné és Karvajszky Istvánné kézimunka tanítók.

Rónatelep társulati elemi iskoláját is a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvény Társulat építtette 1893-ban. Egy tanteremmel. Az iskola tannyelve magyar. Az iskola jelenlegi tanítója Hlavnyay Ferenc, okleveles. Elődje s egyszersmind az iskola első tanítója Karvajszky István volt. Az iskola felszerelése teljesen kifogástalan. Tanulóinak 1893-tól átlagos száma 60.
(Az 1905/1906 évi előmeneteli és mulasztási napló szerint a tanító Blanár Sándor, káplár Blanár János)